Nanjing International School

Institution: 
Nanjing International School
Status: 
Accredited
CEO Name: 
Laurie McLellan
CEO Title: 
Director
Address: 
Xue Heng Lu 8, Xian Lin Da Xue Cheng Qi Xia District, Nanjing, Jiangsu
Phone: 
+86 (25) 85899111
Fax: 
+86 (25) 85899222
Initial Accreditation: 
2007
Next Review: 
2016
Grades: 
PS-12
Enrollment: 
667

[back to top]